. : Dimitry Vancoillie : .

   
- Welkom op de officiële website van Dimitry Vancoillie -

° Commentaren

- Door Hugo Brutin, vermeld in het 'Lexicon van Westvlaamse Beeldende Kunstenaars VII', in BAS III

"Dimitry Vancoillie raakte in de ban van Picasso en ontwikkelde een eigen, agressieve en kleurrijke vorming. Dimitry Vancoillie beeldt in zijn werken een barokke en fantasierijke sfeer uit, waarin de menselijke gestalten meer van een monstertje dan van een mens hebben. Maar beweging is er in zijn taferelen en ook speelse sfeer, kleur en een waterval van zinspelingen en frisse motieven. En D.V. schept doeken waarin vreemde wezens en mensen verschijnen in een vormentaal die doet denken aan een nieuw soort Cobra dat affiniteiten vertoont met het werk van Alechinsky. En nog: D.V. heeft een eigen bevreemde wereld geschapen die nog steeds evolueert en in groeiende mate een eigenzinnige visie reveleert waarin grillige vormen kronkelen, felle kleuren elkaar treffen, objecten doorheen het tafereel vliegen, de realiteit een magisch gelaat heeft.”

- Door Jempy & Kaatje Opsomer, galerist X-L-ENT Art te Oostende, Leopold II laan 4 (2008)

"Dimitry Vancoillie is nog jong: hij werd geboren in 1978. Maar hij heeft al heel wat op zijn palmares. En het begon heel vroeg! Ze zijn dun gezaaid, de kunstenaars in spe die op hun zestiende reeds op de affiche prijken van een van de beste galerijen in hun land. Maar voor Dimitry Vancoillie is dit toch het geval geweest. Hij heeft destijds onmiddellijk Albert Vanwiemeersch voor zich gewonnen, de galerist van Schelderode. Hij was niet de eerste de beste: hij had een voortreffelijke reputatie verworven door werken van een groot aantal beroemde kunstenaars tentoon te stellen. Dimitry is net dertig. Vanaf zijn twaalfde stelde hij zijn doeken tentoon in het atelier van zijn vader. Twee jaar later is hij te gast op de “Classics” beurs in Kortrijk. Sindsdien heeft hij regelmatig zijn werken getoond en voelt zich nu klaar om over de grenzen heen te kijken. Als je hem aan het werk ziet, ben je onder de indruk van zijn onfeilbare smaak voor harmonie in kleuren, de juistheid van zijn compositie en zijn spontane toets. Zijn doeken zitten vol levenslust en ritme. Tijdens die achttien jaar als kunstenaar is hij altijd zichzelf gebleven, en dit terwijl hij al een indrukwekkende oeuvre om zijn naam heeft en altijd makkelijk de verzamelaars heeft kunnen bekoren. Sinds kort houdt hij zich ook bezig met beeldhouwkunst en beschilderde vazen en brengt hij de uitbundige lijnen van zijn doeken over op de omtrekken van zijn beelden en vazen, die heel erg lijken op zijn doeken."

- Door Piet Verstrate, kunstgalerij De Loft, Oude Vestigingstraat 36 te 8630 Veurne (2005)

"Deze kunstenaar uit Lendelede is een uitstekend vertegenwoordiger van de nieuwe strekking in de schilderkunst: de nieuwe figuratieve kunst of de vrije figuratie. Een kunst uit de vrijheid ontstaan, los van wetten en regels. Een weergave van vrijheid van de hedendaagse maatschappij, van geweld, lijden en dagelijks geluk van mensen. De inspiratie komt uit de muziek, de dagelijkse beeldcultuur, kinderboeken: alles wat de volkscultuur toegankelijk maakt voor iedereen. Het figuratieve is het ludieke element geworden, en niet meer het exacte weergeven van realiteit of gevoelens; geen impressies of expressies: het is eerst een lachwekkende reactie op de abstracte en intellectuele schilderkunst. Zijn kunst is altijd in beweging en ontplooit een plastische kleurenrijkdom geïnspireerd door de dagelijkse waarnemingen. Vancoillie drukt de dingen uit zoals hij ze beleefd. Vanuit een eeuwige beweging zijn zijn doeken de enscenering van onze maatschappij en haar media. Hij vertelt u over de dwaasheid, geweld, schoonheid, haat, liefde, ernst en luim, logica en absurditeit waaruit ons leven bestaat. Voor alles is een teken: geen les maar een visie op wat lange tijd door de kunstwereld geminacht werd in de jaren, 70-80: kindertekeningen, tekeningen van mentaal zieken, strips, beelden van performers. Het kinderlijke is niets meer dan een strategie: die van een schilder die zijn icnografisch actieterrein wil uitbreiden. Dat is het werk van Dimitry Vancoillie: gedrag en handelwijze in voortdurende evolutie die een attitude wordt. Niet enkel een artistieke attitude, maar ook sociaal: t.t.z. kritisch tegenover mens en maatschappij. Een kunstenaar uit de beeld en klankcultuur. Dagelijks worden we bestormd met allerhande audiovisuele prikkels."

- Door Hugo Brutin

"Dimitry Vancoillie’s werken hebben iets speels met een agressieve ondertoon die blijkbaar wat aan het wegdeinen is. Vreemd dat de maker van die kleurige en vinnige werken nog zo jong is en al op zo vanzelfsprekende wijze technieken hanteert, brede verhalen opzet, een eigen wereld creëert, een persoonlijke beeldtaal heeft ontworpen, ook al verwijst die beeldtaal hier en daar naar invloeden of geestelijke verwantschap. De wereld van Dimitry Vancoillie zou men, alle verhoudingen in acht genomen, een beetje kunnen omschrijven als een verre uitloper van een cobra gedachte. Mensen die het niet kunnen stellen zonder referenties menen te mogen verwijzen naar Combas en Alechinsky. Inderdaad Dimitry Vancoillie propt zijn taferelen vol met wezens en motieven, maar hij beoefent niet systematisch het opeenstapelen van kleurige lijnen die van een doek een lappendeken van streepjes maken. Inderdaad van personages en dieren - veelal blaffende en grommende honden - een uiteengerafeld en lineair uitgewerkt en soms wordt een doek in vakjes verdeeld zodat een begin van een fries kan ontstaan, maar de figuratie draagt zijn eigen sfeer en visie en vergelijkingen kunnen hoogstens met de vorm te maken hebben. Opmerkelijk in het gehele oeuvre van de jonge kunstenaar is de zo spontane en ongekunstelde orde die er heerst, ook al zijn taferelen heftig en geladen en worden zij bevolkt door wezens die afkomstig lijken te zijn uit een nare droom: mensen en dieren die grillig dansen met brede gebaren van armen en benen, honden die dreigen, met een staart die lang en grillig is als een uitgerekt lint: archetypes van geweld en bezetenheid. Projecties van een rijke verbeelding zijn het, duidelijk afbakende entiteiten die elkaar verdringen maar nooit wanordelijk staan afgebeeld. Een duidelijk streven naar opbouw en naar een zorgvuldig afwegen van vormelijke en coloristische elementen en het verwezenlijken van een stevige en tevens speelse compositie zijn de basiskenmerken van dit boeiende en intrigerende oeuvre."

 
 

- By Hugo Brutin in "Lexicon of Western Flemish Artists VII", BAS III

"Dimitry Vancoillie fell under the spell of Picasso and developed his own aggressive and colourful imagery. In his paintings, Dimitry Vancoillie often creates a baroque and imaginative atmosphere, in which human figures shape rather monstrously than they seem human. On the other hand, his tableaux are always in motion and can also testify of a playful character and palette, a cascade of fresh motives and allusions. Certainly, Dimitry Vancoillie creates a world where strange creatures and human beings appear in an imaginative language that reminds of a new kind of Cobra, referring to the work of Alechinsky. In other words, Dimitry Vancoillie created a universe of alienation that follows its own evolution and reveals a self-willed vision where shapes are twisting, strong colours meet, objects fly through the tableau, where reality gets a unique and magic face."

- By Jempy and Kaatje Opsomer, gallery-owners at X-L-ENT ART,
Leopold II-laan 4, Oostende. (2008)  

"Dimitry Vancoillie is still young, he was born in 1978, but he already has a lot on his record. His career started early: very few artists have their own exposition in one of the most famous galleries of their country at the age of 16 ! Dimitry Vancoillie achieved this by winning the faith of Albert Vanwiemeersch, gallery-owner in Schelderode who made himself a solid reputation by organizing exhibitions of the most famous painters. Dimitry is just thirty now. He showed his first paintings in his fathers garage when he was only twelve. Two years later, he exhibited his work at the “Classic” fair in Kortrijk. Since that moment, he had regular exhibitions and is now ready to go abroad. His paintings convey the impression of an unfailing taste for harmony in colours, for accuracy in composition guided by a spontaneous touch leading to an undeniable joy of living and rhythm. During eighteen years of painting, Dimitry Vancoillie always remained faithful to himself, even if his oeuvre is also impressive in quantity and even if he could always easily charm famous collectors. Recently, he discovered sculpture and the art of painting vases. As he translates the exuberant lines of his paintings, these new media show great similarity to his paintings."

- By Art Gallery The Loft, Oude Vestingstraat 36 in Veurne (2005)

"This painter from Lendelede is an excellent representative of a new movement in painting, New Figurative Art or Free Figurative Art. It is a movement in painting, born out of freedom and averse to laws and regulations. It reproduces liberty in the actual society, its violence, the day-to-day suffering or happiness of ordinary people. It gets its inspiration from music, from the visual culture in daily life, from children’s books, from anyt hing that makes popular culture accessible to all. Figurative painting turns into a playful expression, as it no longer intents to reproduce exactly feelings or reality. No more impressions or expressions, but a cheerfully laughing reaction on abstract and intellectualizing painting. The art of Dimitry Vancoillie is always in motion and develops a rich palette of colours inspired by daily observation. He expresses things exactly as he experiences them. This way, his paintings reproduce our society as it is, telling you about stupidity, violence, beauty, hatred, love, solemnity and mirth, all major components of our live. To everything, there is a sign. Not a lesson, but a vision on things that were held in contempt by the World of the Arts during the seventies and the eighties: drawings by children or mentally diseased, comics, images by performing artists. Looking out for childish expressions becomes a strategy to a painter who wants to enlarge his pictorial field of activity. This is what the art of Dimitry Vancoillie is all about: a behaviour and a procedure in constant evolution that turn into an attitude. Not only an artistic attitude, but also a social one, as the artist takes a critical look at people and their society. Dimitry Vancoillie is a present-day artist with his roots in our modern culture of sounds and images, assaulting us and him day-to-day with visual and auditive stimuli."

- By Hugo Brutin

"The paintings of Dimitry Vancoillie show a playful atmosphere with slowly disappearing overtones of aggression. It might seem a bit odd that such a young painter is able of such a colourful and stinging oeuvre in techniques he already has a thorough mastery of. Vancoillie creates his own world in extensive stories told in a highly personal imagery, that nevertheless shows also influences or parenthood. One could describe the world of Dimitry Vancoillie as, considering things in their right proportions, as a far descendant of the Cobra-current. If references have to be mentioned, one could refer to painters such as Combas or Alechinsky. Indeed, Vancoillie fills up the universe of his paintings with tableaus fraught with figures and motives, but he avoids the accumulation of colourful lines that turn a painting into an all of a stripe patchwork. People and animals – often barking or growling dogs – are often depicted in a linear or torn expression, sometimes a painting is divided in boxes, giving it an impression of a commencing frieze, but the figuration always carries that intensely personal atmosphere and vision that allows only to compare graphic designs. Characteristic to the whole of the oeuvre of this young painter is the dominating but spontaneous order, even if his tableaux are tense and strained and haunted by creatures that seem to originate from a world of nightmares: people and animals dancing freakishly in broad gestures, threatening dogs with tails long and craggy as stretched ribbons, archetypes of violence and frenzy. Projections of a rich imagination, clearly defined entities that jostle one another without ever being painted disorderly. This fascination and intriguing oeuvre is based upon a clear pursuit of composition, a meticulous searched balance in formal and colouristic elements and the fulfilment of a strong but playful composition."

 
 

- Hugo BRUTIN, Lexicon van West-Vlaamse Beeldende Kunstenaars VII, dans BAS III.

"Dimitry Vancoillie fut touché par l’œuvre de Picasso et développa sous son influence un langage agressif et riche en couleurs. Dans ses tableaux, Vancoillie crée une atmosphère magique sur fond d’imaginaire baroque, où les figures humaines révèlent parfois des aspects plus monstrueux qu’humains. Le mouvement est omniprésent chez lui, ainsi que la couleur, une ambiance quelque peu ludique et une cascade d’allégories souvent rafraîchissantes. Dimitry Vancoillie peint des tableaux où des créatures, humaines et autres, font leur apparition dans un langage formel apparenté à une nouvelle expression de type Cobra, reflétant l’œuvre d’Alechinsky. Autrement dit, Vancoillie a créé un univers personnel où l’évolution permanente révèle une vision hautement authentique où les formes biscornues s’entrelacent, les couleurs vives se rencontrent, les objets volent à travers le tableau, où la réalité présente un visage magique."

- Jempy & Kaatje OPSOMER, galerie X-L-ENT Art à Ostende, Avenue Leopold II 4 (2008)  

"Dimitry Vancoillie est encore jeune. Né en 1978, son palmarès est toutefois déjà impressionnant. Sa carrière commença à un âge précoce : à 16 ans seulement, il figurait sur les affiches d’une des meilleures galeries du pays, en s’assurant l’appréciation d’Albert Vanwiemeersch, galeriste à Schelderode, qui s’est fait une solide réputation en exposant l’œuvre de bon nombre de peintres de grande renommée. Ils sont rares, les jeunes artistes à réaliser un tel exploit. Vancoillie y parvint. L’artiste vient d’avoir trente ans. Il présenta ses premières œuvres à 12 ans dans l’atelier de son père. Deux ans plus tard, il est invité à la bourse « Classics » à Courtrai. Depuis, il exposa régulièrement ses peintures et se sent maintenant prêt à jeter son regard au-delà des frontières. Le voyant au travail, on est impressionné par son goût infaillible pour l’harmonie du coloris, par la minutie de ses compositions et la spontanéité de sa touche. Ses tableaux regorgent de rythme et de joie de vivre. Au cours de ces dix-huit années picturales, Vancoillie est toujours resté fidèle à lui-même, produisant pourtant une œuvre déjà impressionnante qui a su séduire les collectionneurs. Depuis peu, il se voue aussi à la sculpture et aux vases peints. Il y transfère les lignes exubérantes de ses tableaux d’une telle façon que ses œuvres tridimensionnelles sont de véritables échos de ses peintures."

- Piet VERSTRAETE, Galerie DE LOFT à 8630 VEURNE, Oude Vestingstraat 36 (2005) 

"Ce peintre, originaire du village de Lendelede, est un excellent représentant d’un nouveau courant en peinture, l’ art figuratif nouveau ou la figuration libre. Ce courant, issu de la liberté, a les lois et les règles en horreur. Il représente la liberté dans notre société contemporaine, ses violences et souffrances tout comme les joies quotidiennes des gens qui l’habitent. Ses sources d’inspiration sont la musique et la culture d’images qui nous hantent chaque jour, les livres pour enfants, bref, tout ce qui rend une certaine culture populaire accessible à tous. Le figuratif y devient une expression ludique et n’est plus une représentation exacte d’une certaine réalité, d’un certain sentiment. L’art n’est plus ni expression ni impression, mais une réaction par le rire à un art pictural ressenti comme intellectualiste ou trop abstrayant. L’art de Dimitry Vancoillie est toujours en mouvement et développe une palette haute en couleurs inspirée des observations de tous les jours. Vancoillie exprime son univers comme il le vit. Nés de ce mouvement éternel, ses tableaux mettent en scène notre société et les média qui en sont l’expression ou le reflet. Ils nous racontent la bêtise, la violence, la beauté, la haine, l’amour, le sérieux et la joie, la logique et l’absurdité qui composent notre existence. A tout, il y a un signe. Nullement moralisant, mais une vision sur ce qui fut longtemps méprisé par le monde des arts au cours des années ’70-’80 : les croquis d’enfant, les dessins de malades mentaux, les bandes dessinées, les installations des artistes performants. L’enfantin devient alors stratégie, le modus operandi d’un artiste qui veut élargir son champ d’action iconographique. Voilà l’essence de l’œuvre de Dimitry Vancoillie : comportements et procédures en évolution permanente se tournent en attitude. Cette attitude n’est pas seulement artistique, mais aussi sociale, et donc critique envers l’homme et sa société. Vancoillie est un peintre issu de la culture actuelle du son et de l’image, qui nous accable tous les jours de ses stimuli audiovisuels."

- Hugo BRUTIN

"Les peintures de Dimitry Vancoillie ont un aspect ludique, d’où la note un peu agressive est en voie de disparition. Il peut sembler bizarre que le créateur de ces œuvres si colorées et vives soit encore d’un si jeune âge. Et pourtant, il manipule de façon magistrale des techniques variées, raconte des histoires à racines profondes, crée son propre univers, développe un imaginaire hautement authentique, même si son langage n’est pas exempt de renvois à ses influences ou parentés spirituelles. On pourrait décrire l’univers de Vancoillie, toutes proportions respectées, comme un reflet lointain de l’art Cobra. Ceux qui tiennent aux références renverront volontiers à des artistes comme Combas ou Alechinsky. En effet, Dimitry Vancoillie farcit ses tableaux des créatures et des motifs les plus divers, sans toutefois accumuler systématiquement des lignes colorées qui feraient de ses toiles un patchwork linéaire. Personnages et animaux (souvent des chiens aboyants ou grondants) sont élaborés de façon linéaire et quelque peu effilochée, par où la figuration devient porteuse d’une vision et d’une atmosphère typiques, qui ne permettent qu’une comparaison formelle. Des fois, un tableau est divisé en cases, ce qui permet d’y discerner l’esquisse d’une frise. Hautement remarquable dans toute l’œuvre de ce jeune artiste est l’ordre spontané qui y règne sans affectation, quoique la scène représentée soit souvent lourde ou véhémente et peuplée de créatures qui semblent issues d’un cauchemar : des êtres humains ou animaux, dansant de façon capricieuse dans les gestes larges de leurs membres, des chiens menaçants à la queue étirée et tordue comme un ruban allongé à l’infini. Des archétypes de la violence et de la possession. Des projections d’une imagination féconde, des entités clairement définies qui se bouleversent sur le tableau, mais ne se perdent jamais dans une représentation désordonnée. Un goût évident pour la construction de l’oeuvre, un équilibre méticuleux entre les éléments formels et le coloris et la réalisation d’une composition à la fois solide et ludique, voilà les caractéristiques essentielles de cette œuvre intrigante, voire passionnante."

 
 
   
   
All rights reserved. Copyright Beernaert Dieter